tr?id=750762491747313&ev=PageView&noscript=1 מלגות

linkedinyoutubefacebook

קרן אייסף מעניקה מלגות סיוע לסטודנטים לתשלום שכר הלימוד. הקרן מעניקה מלגות לסטודנטים מבטיחים עם קשיים כלכליים, השואפים למימוש הפוטנציאל למצוינות אישית , לימודית וחברתית .

מדיניות הקרן הינה לפתח מנהיגות חברתית בקרב הסטודנטים באמצעות הענקת מלגה משמעותית וליווי אישי של הסטודנט לאורך כל הדרך.

המלגות ניתנות בתמורה להשתתפות בתוכנית פרויקט חברתית במוסד להשכלה גבוהה בה לומד הסטודנט וקבלת הכשרה ייעודית למימוש הפוטנציאל החברתית למנהיגות.

 

בוגרי הפרויקטים החינוכיים של קרן אייסף

 • סטודנטים מהפריפריה החברתית והגאוגרפית עם קשיים כלכליים בישראל וחיילים משוחררים המבקשים להביא לידי מימוש את הפוטנציאל למצוינות אישית, לימודית וחברתית. .
 • סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה בעלי פוטנציאל למצוינות ומעורבות חברתית.
 • עולים חדשים לרבות יוצאי אתיופיה וחבר העמים.
 • צעירים שהם הראשונים לפנות לאקדמיה במשפחתם.
 • לוחמים וצעירים יוצאי צבא או שירות לאומי.

 

מה מקבלים הסטודנטים המתקבלים ?

סטודנטים המתקבלים לקרן מקבלים מלגות ותמיכה כלכלית משמעותית במשך כל לימודיהם האקדמיים. מלימודי תואר הראשון לתואר שני ועד לפוסט דוקטורט.

יודגש בזאת כי המעבר בין השנים ובין התארים אינו אוטומטי ומותנה בעמידה בכללי הקרן ומשאביה. בנוסף יזכו הסטודנטים החברים לתוכנית הכשרה למנהיגות חברתית משמעותית כחלק מפעילות חברתית משמעותית.

לקבלת המידע המלא אודות מלגת לימודים יש לבחור את המסלול המתאים.

loading...
  חברות בתכנית אייסף לדוקטורט

השתתפות במפגשים – המפגשים ייערכו אחת לחודש, לרוב בימי שישי.

פעילות חברתית- העמית יידרש להשתתפות בפעילות חברתית בהיקף של לכל הפחות 40 שעות שנתיות . אופי הפעילות, הדרישות
מהסטודנט והיקף הפעילות ייקבעו מראש יחד עם הנהלת התוכנית ויחייבו את העמית.
שמירה על רמה אקדמית גבוהה– על הסטודנט לעמוד בכללי המוסד האקדמי אליו הוא משתייך. במידה והצעת המחקר של הסטודנט תיפסל או תידרש לתיקונים חברותו בקרן תדחה עד לקבלת אישור מהמוסד האקדמי.
עמידה בכללי החברות בקרן אייסף בכלל, כפי שמצוין בתקנון הקרן.

  מערך התמיכה והליווי
 •   מלגות סיוע כלכלי נוסף למצבי חירום- קרן אייסף פועלת למניעת נשירה על רקע כלכלי באמצעות הענקת מלגות סיוע חירום, לחבריה שנקלעו       למשבר כלכלי העלול לפגוע בהמשך לימודיהם.
 •   ליווי של חברי ועדה אקדמית המורכבת מפרופסורים ואנשי אקדמיה בכירים.
  פרסי הצטיינות

כחלק מעידוד המצוינות, מעניקה הקרן מידי שנה פרסי הצטיינות אקדמית-חברתית לסטודנטים שגילו מעורבות חברתית משמעותית לצד הישגים גבוהים ומצוינות אקדמית.

 

  תהליך המועמדות

ההרשמה לשנת הלימודים 2018-19 תפתח ב-01/06/2018 עד ל-15/08/2018

עם פתיחת ההרשמה עליך למלא את הטפסים באתר האינטרנט. במידה ותמצא/י מתאים תוזמנ/י לראיון קבלה.

לשאלות בנוגע להגשת מועמדות לקרן אייסף ניתן לפנות למנהלת תכנית הדוקטורט בדוא"ל-  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

  קריטריונים לקבלת מלגה

לחברות בקרן אייסף מתקבלים סטודנטים מבטיחים המגיעים מהפריפריה הכלכלית-החברתית-גיאוגרפית של ישראל, תוך שימת דגש על מצבם הסוציו-אקונומי, הפוטנציאל האקדמי ומעורבותם החברתית.

תנאי קבלה נוספים:

 • שירות צבאי מלא או שירות לאומי מלא.
 • היקף לימודים אקדמים מלא.
 • פעילות התנדבותית בקהילה ומעורבות חברתית.
 • התחייבות  לא לבצע או להשתתף בכל פעולה שיש בה כדי לפגוע בערכי הקרן כקרן א-פוליטית, יהודית וציונית, המכירה במדינת ישראל כמדינה של הלאום היהודי.
 • תינתן עדיפות לבוגרי אייסף.
  מטרות התוכנית
 • בהיותה של קרן אייסף קרן ציונית, תוכנית הדוקטורט תתרום לקידום החברה והמדינה בישראל באמצעות פיתוח מנהיגות אקדמית - חברתית.
 • תוכנית הדוקטורט של קרן אייסף תלווה את חבריה תוך שימת דגש ועידוד המצוינות במחקר האקדמי.
 • תוכנית הדוקטורט של קרן אייסף תתמוך בהתפתחות האקדמית ,המקצועית, החברתית, והאישית של חברי/ות התוכנית.
 • תוכנית הדוקטורט של קרן אייסף תעודד את חבריה ליזמות ועשייה חברתית בישראל.
 • תכנית הדוקטורט של קרן אייסף תחזק את תחושת המחויבות של חברי/ות התכנית למטרותיה ועתידה של  הקרן.