tr?id=750762491747313&ev=PageView&noscript=1 מלגות לימודי תואר שני - קרן אייסף

linkedinyoutubefacebook

סטודנטים המתקבלים לחברות בקרן אייסף נהנים ממלגה משמעותית. בנוסף לקבלת מלגות הסטודנטים נהנים מתכנית מנהיגות חברתית משמעותית ופעילות בקהילה.אנו מאמינים כי מלגה משמעותית תסייע לסטודנטים להתמקד בלימודיהם ובפעילותם בקרן אייסף ובכך לממש את הפוטנציאל האקדמי-חברתי הטמון בהם. בהיותה של קרן אייסף בעלת חזון ארוך טווח, סטודנטים החברים בקרן יזכו למלגות במשך כל לימודיהם האקדמיים, 
יודגש בזאת כי הזכאות לקבלת מלגות במעבר בין השנים ובין התארים אינו אוטומטי ומותנה בעמידה בכללי הקרן ומשאביה.

loading...